حسابداری

سیستم اختصاصی حسابداری با توجه به نیاز مراكز درمانی تولید شده

ارتباط یكپارچه با اطلاعات سایر بخش ها

مطلع شدن مدیران از تمام فرایندها و رویدادهای مالی

امكان گرفتن خروجی دفاتر قانونی

صدور اسناد به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك

امكان دریافت گزارش های دفاتر، بدهكاری، بستانكاری و گزارش های مختلف