آرشیو فایل

اسكن از نسخه فرم تعهدنامه و آزمایش برای نگهداری در پرونده بیمار

ضمیمه كردن هر نوع فایل به پرونده بیمار

تعریف سطوح دسترسی

دسترسی به فایل ها بر روی هر یك از كلاینت ها

اسكن مدارك در داخل نرم افزار

تعریف مسیر های ذخیره سازی مختلف

كاهش هزینه های نیروی انسانی،تجهیزات و بایگانی