كپچر تصاویر سونوگرافی

حذف هزینه خرید كاغذ سونوگرافی

حذف هزینه خرید سخت افزار كپچر رایتر

ذخیره تصاویر و فیلم با توضیحات پزشك در پرونده بیمار

امكان ذخیره و نمایش تصویر در مدارك بیمار

امكان رایت سی دی با سیستم و رایتر معمولی

برخی از مدیران مراكز با استفاده از كپچر و با قطع خرید كاغذ سونوگرافی سالیانه بین 36 تا 70 میلیون تومان صرفه جویی می كنند.