پرونده كلینیكی

ثبت سوابق بیمار

ثبت و گروه بندی علت مراجعه بیمار

آرشیو پرونده كلینیكی بیماران

پیاده سازی استاندارد های بین المللی HL7

تعیین سطوح دسترسی

ثبت تشخیص با استفاده از كتاب مرجع ICD10

تعریف تشخیص های شایع و پر كاربرد

استفاده از آخرین لیست داروهای وزارت بهداشت

ثبت داروهای تجویز شده برای بیمار

تعریف داروهای پركاربرد

ثبت و گروه بندی اقدامات پاراكلینیكی بیمار

ارسال اطلاعات بیمار به كارتابل پزشك