سیستم انبارداری

ارتباط یكپارچه با سایر بخش ها،مثل پذیرش و حسابداری

ثبت درخواست كالا و فرم های دیجیتالی تحویل كالا

ثبت سند اتوماتیك خروج كالا

افزایش سرعت و دقت در ورود اطلاعات

انبار گردانی بسیار دقیق و سریع و آسان

ارتباط كالا ها با خدمات در پذیرش

صدور گزارش های مختلف ورود و خروج كالا

امكان تعریف واحد های طرف قرارداد برای خرید كالا

به روز رسانی های نرم افزار