رخدادها

مشاهده تمامی رخدادها و تغییرات اعمال شده توسط كاربران اعم از ویرایش ، حذف پرونده بیمار ، مدارك دریافت شده ، بازپرداخت ، تخفیف ، هزینه ها ، باز و بسته كردن صندوق ها و.... در بانك اطلاعاتی ثبت می شود.

امكان ارسال گزارش رخدادهای اتفاق افتاده با ارسال پیامك و ایمیل به مدیران مركز

همه فعالیت های كاربران فارغ از سطح دسترسی آن ها در این بخش قابل ردیابی است.

رخدادها