تاییدیه نسخ

اتصال (Api) نرم افزار سپهر به سامانه سازمان های بیمه گر زمینه ساز تحولات اساسی در تعامل با خدمات درمانی و تامین اجتماعی شده است. این تعامل موجب تسهیل امور و افزایش سرعت خدمات رسانی كاربران مراكز ، كاهش خطاهای انسانی ، جلو گیری از ورود اطلاعات تكراری ، دریافت خودكار اطلاعات بیمار ، كاهش زمان و دریافت تاییدیه خدمات ، همكاری در اجرای نسخ الكترونیك شركای كاری شده است.