سامانه پیام كوتاه

ارتباط هوشمند با دادها

ارتباط سیستم جوابدهی

تعریف قالب های پیش فرض و اعمال خودكار آن ها در ارسال پیامك

ارسال پیامك به صورت هوشمند پس از ثبت مدارك جوابدهی

ارسال زمانبندی برخی گزارش های كاركرد مالی، برای مدیران

ارسال گزارش رخدادهای سیستم به مدیر یا مدیران كاربران