تلگرام

معرفی مركز و بخش های مختلف

دریافت نوبت توسط بیمار

دریافت گزارش های مختلف مالی و ... توسط كاربران مجاز از طریق تلگرام و با امنیت بالا