نوبت دهی آنلاین

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی صدری –خواجه عبداله انصاری شماره 156

مركز فوق تخصص بارداری، اطفال، زنان و اكوكاردیوگرافی قلب جنین جهت نوبت‌دهی عكس رنگی رحم (هیستروسالپینگوگرافی)، سونوهیسترو، بیوپسی و گرافی‌های رنگی با موسسه تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز مشكل در دریافت نوبت آنلاین به راهنما یا با موسسه تماس حاصل فرمایید. لطفا با توجه به پیامك حاوی روز و ساعت مراجعه (در پایان نوبت‌دهی) با در دست داشتن سونوگرافی قبلی سر وقت در موسسه حاضر شوید.